Etapy přípravy a zavádění systému managementu jakosti

   1.  Úvodní pohovor s vedením zákazníka

    Úvodní pohovor s vedením zákazníka je zaměřen na objasnění postupu poradců při vlastní přípravě a zavádění systému managementu jakosti (QMS) a seznámení s hlavními problémy, ke kterým při zavádění a certifikaci systému managementu jakosti dochází.

   2.  Analýza stávajícího stavu aplikace systému managementu jakosti ve firmě ve vztahu k požadavkům ČSN EN ISO 9001:2001

   Cíl analýzy:

získat nezávislý pohled na současnou úroveň aplikace QMS

seznámit se s organizační a dokumentační úrovní potřebnou pro QMS

zjistit a popsat zásadní slabá místa při aplikaci QMS v jeho jednotlivých prvcích

navrhnout a doporučit další postup činností pro úspěšné zavedení QMS

vypracovat zprávu z analýzy

    Vstupní analýza je prováděna formou interview s pracovníky firmy, prohlídkou provozu a organizační a řídící dokumentace firmy.
    Výsledkem je zpráva, která obsahuje slovní a bodové vyhodnocení (včetně metodiky hodnocení) současného stavu systému managementu jakosti ve firmě. Součástí zprávy je rovněž dotazník, který slouží jako podklad pro analýzu.
    Na základě vstupní analýzy současného stavu systému managementu jakosti z hlediska požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 je vypracován návrh „Projektu zavedení systému managementu jakosti" (věcný, časový i finanční plán).

   „Projekt zavedení systému managementu jakosti" obsahuje následující body:

Cíl projektu

Rozsah projektu

Personální zabezpečení

Etapy zavádění systému managementu jakosti

Školení

Časový plán projektu

Komunikace v rámci projektu

Konzultace NOVALIS Consulting

Sledování poradenského procesu

Nákladová kalkulace

    Návrh Projektu je projednán a dopracován ve spolupráci s vedením zákazníka.

   3.  Vstupní školení

    Školení je určeno pro pracovníky, kteří se mají podílet na přípravě a zavádění systému managementu jakosti.

   Cílem školení je získat základní představu o tom:

co je to vize firmy, politika a cíle jakosti

co je to systém managementu jakosti

jaké jsou požadavky ČSN EN ISO 9001:2001 a jak tyto požadavky naplnit.

   Osnova školení:

Vize

Politika jakosti

Cíle jakosti

Systém managementu jakosti

Principy systému managementu jakosti

Procesní model systému managementu jakosti

Odpovědnost vedení

Management zdrojů

Realizace produktu / služby

Měření, analýza, zlepšování

Normy řady ČSN EN ISO 9000 a související

   Účastníkům školení je předán doprovodný písemný materiál pro usnadnění orientace v přednášené látce a k vlastním poznámkám.

   4.  Konzultace a poradenství při zavádění systému managementu jakosti

   V souladu s novými přístupy k zavádění QMS a s ohledem na normy ČSN EN ISO 9000:2001 (Systémy managementu jakosti - základy zásady a slovník), ČSN EN ISO 9001:2001 (Systémy managementu jakosti - Požadavky) a ČSN EN ISO 9004:2001 (Systémy managementu jakosti - Směrnice pro zlepšování výkonnosti), zavádíme QMS jako systém orientovaný na procesy  (tzv. proces management).

   Cílem zavedení procesně orientovaného QMS je takový systém, který:

co nejvíce slouží potřebám firmy

je pružný

umožňuje co nejlépe naplňovat očekávání zákazníků při zachování firemní filosofie

dává základ k budování vyššího stupně managementu jakosti tzv. TQM (Total Quality Management).

   Zavádění QMS je v souladu se strukturou normy členěno do následujících 4 podetap:

   4.1  Odpovědnost vedení

Stanovení vize, politiky jakosti, cílů jakosti

Stanovení odpovědností, pravomocí a vzájemných vztahů pracovníků zabezpečujících činnosti v rámci systému managementu jakosti

Stanovení postupu pro řízení strategického marketingu

Stanovení pravidel interní komunikace

Stanovení postupu pro plánování jakosti

Stanovení postupu pro přezkoumání systému managementu jakosti vedením

Řízení dokumentů a záznamů, stanovení struktury dokumentů a  záznamů, a  postupu jejich řízení

Vypracování příslušných kapitol Příručky jakosti, souvisejících dokumentů a návrhu formulářů pro vedení záznamů

   4.2  Management zdrojů

Identifikace a zajištění potřebných zdrojů

Personální řízení - stanovení postupu pro personální řízení od příjímání pracovníků přes výcvik až po jejich  hodnocení

Řízení informací

Řízení infrastruktury

Vypracování příslušné kapitoly Příručky jakosti, souvisejících dokumentů a návrhu formulářů pro vedení záznamů

   4.3  Realizace produktu / služby

Stanovení hlavních procesů souvisejících s realizací produktu / služby požadované specifikace, včetně potřebných kontrol a zkoušek

Porovnání a utřídění jednotlivých procesů tak, aby byla zabezpečena výroba produktů požadované specifikace anebo plynulý průchod zakázky firmou

Vypracování příslušné kapitoly Příručky jakosti, souvisejících dokumentů a návrhu formulářů pro vedení záznamů

   4.4  Měření, analýzy a zlepšování

Stanovení postupu pro identifikaci neshod i potenciálních a vypracování postupu pro přijímání opatření k nápravě a preventivních opatření tak, aby se zabránilo jejich následnému výskytu

Stanovení postupu pro zjišťování a měření spokojenosti zákazníků

Stanovení postupu pro provádění interních auditů

Stanovení metodiky pro sledování nákladů na jakost

Stanovení zásad a postupu pro analýzu zjištěných údajů včetně zjišťování potřeby statistických metod a postupů a jejich nasazování v praxi

Vypracování příslušné kapitoly Příručky jakosti, souvisejících dokumentů a návrhu formulářů pro vedení záznamů

   5.  Školení interních auditorů

   Cíl školení:  Zvládnout teoreticky i prakticky provádění interních auditů ve vlastní firmě.

   Osnova školení:

Úvodní informace

Význam a cíle interních auditů

Požadavky norem ČSN EN ISO řady 9000

Interní audity - teoretická část

Interní audity - praktická část.

   6.  Odborná pomoc při provádění interních auditů

   Provádění interních auditů si zajišťuje zákazník. Při této činnosti poskytujeme odbornou pomoc podle potřeby zákazníka.