Potřebujeme systém managementu jakosti?

     Jak rozumět pojmu „systém managementu jakosti“

Rozumět mu lze různě. Lze jej chápat jako systematický přístup k tomu, aby se obrovské množství zdánlivě bezvýznamných, nedůležitých a možná i nudných "věcí", ze kterých se skládá podnikatelská činnost, dělalo přesně a správně, s patřičnou pozorností a cílevědomostí, neboť tyto drobnosti jsou častou příčinou problémů a ve svém souhrnu vytvářejí jasně rozeznatelnou kvalitu, „image firmy“, která odlišuje vynikající od průměrných.

    Systém managementu jakosti podle norem ISO řady 9000

    Normy:

specifikují tyto zdánlivě bezvýznamné, nedůležité a nudné "věci" a určují požadavky na způsob jejich zabezpečení

jsou zaměřeny zejména na ty oblasti, které souvisí s jakostí poskytovaného výrobku nebo služby

definují jakost ve smyslu: jakost = souhrn znaků dodávaného výrobku nebo služby, které ovlivňují schopnost uspokojovat stanovené a předpokládané potřeby

stanoví co je třeba udělat, aby bylo možno říci, že firma naplňuje požadavky normy, ale nestanoví jak to udělat

lze použít buď jako základní návod pro vybudování systému managementu jakosti, nebo ve smluvním vztahu se zákazníkem resp. dodavatelem, nebo pro certifikaci systému managementu jakosti.

    Kdo si systém managementu jakosti buduje:

    Velké, střední i malé podniky,

které mají řadu zdánlivě jednoduchých problémů, jejichž řešení zabírá spoustu času,

které si uvědomují své nedostatky v řízení,

které mají zájem své činnosti zlepšovat,

které si uvědomují, že investice do systému managementu jakosti má rychlou návratnost, a že jakost se zkrátka vyplatí,

které myslí na budoucnost a jsou si vědomy, že pouze neustálé zlepšování vlastních činností je zárukou dlouhodobé úspěšnosti na trhu,

které chtějí zvýšit svoji konkurenceschopnost.

   Co systém managementu jakosti může přinést

►odstranění stále se opakujících drobných problémů

pořádek do všech činností podniku, včetně jasného stanovení odpovědností

průhlednost a reprodukovatelnost procesů a činností

aktivizaci pracovníků a zvýšení jejich zájmu o práci

snížení nákladů

příležitost soutěžit na srovnatelném základě s konkurencí.

Pokud je Vaše odpověď na úvodní otázku pozitivní nebo se v budoucnosti pozitivní stane, nabízíme Vám služby, které urychlí realizaci Vašeho systému managementu jakosti.