Postup zavádění systému managementu jakosti

  
  
Naše poradenská práce je založena na těchto principech:

systém managementu jakosti je systém, který má zabezpečit, že všechny požadavky zákazníka, které neodporují zákonným požadavkům, jsou uspokojivě splněny

v systému managementu jakosti musí být rozpoznatelných 8 principů managementu jakosti

systém managementu jakosti je součástí celkového systému managementu firmy

dokumentace systému managementu jakosti musí být štíhlá, stručná a srozumitelná pro uživatele

vedení záznamů musí být jednoduché a přívětivé pro uživatele

maximální využití výpočetní techniky v rámci možností zákazníka.

 

Implementace procesního přístupu v rámci systému managementu jakosti probíhá v následujícím režimu:

 

stanovení zásad pro řízení jednotlivých procesů, tj.: stanovení hlavních výstupů, vstupů, činností a odpovědností pro zabezpečení jakosti procesu, posouzení jednotlivých činností z hlediska jejich vlivu na jakost, stanovení vlivů, které mohou jakost negativně ovlivnit

na základě kritických faktorů úspěchu jsou identifikovány klíčové procesy u nichž jsou pak specifikovány měřitelné znaky, jejichž sledování a analýza je pak vstupem pro řízení a zlepšování daných procesů

předání písemných podkladů pro návrh dokumentů a záznamů

stanovení potřebných informací, informačních vazeb a oběhu dokladů pro zabezpečení jakosti procesu

návrh dokumentů a formulářů záznamů ( vzniká ve spolupráci zákazníka s poradci)

v plné kompetenci zákazníka je schválení dokumentů, distribuce dokumentů, seznámení pracovníků s dokumenty, důsledné uplatňování popsaných procesů.